اصالت کالا

نظام ردیابی، رهگیري و کنترل اصالت فرآورده هاي سلامت محور


برچسباصالتوسلامتکالابهعنوانیکیازمهمترینروشهاییاستکهدرصورتاستفادهصحیحاز
آنمیتوانازسالمبودنموادغذایی،آشامیدنی،آرایشیوبهداشتیمطمئنشد.

لازم است بدانیمکهاین برچسب ها،ٌصرفایک هولوگرامتبلیغینیستند


فرآورده هاي سلامت محور وارداتیفاقد این برچسب یا شناسه رهگیري و
ردیابی، به عنوان کالاي غیر مجاز در سطح عرضه محسوب می شوند.فرآورده هاي سلامت محور وارداتیفاقد این برچسب یا شناسه رهگیري و
ردیابی، به عنوان کالاي غیر مجاز در سطح عرضه محسوب می شوند
.

مشخصات برچسب

شمارهتجاريفرآورده:کدGTIN،همانشمارهتجاريفرآوردهمیباشدکهبرايبررسیآنمیبایستکد
مذکوربااعدادمندرجدرزیربارکدحکشدهرويکالابرابرباشد.

شناسهرهگیري:کد20رقمی
UID،همانشناسهرهگیريمنحصربهفردوغیرتکراريمیباشدکهبراي
بررسیآنمیتوانکدمذکوررا ازطریقنرمافزار موبایل
TTAC  ویا وب سایت  ttac.ir. wwwکنترلنمود.
سريساختمحصول:کد
LOT،همانشمارهسريساختمیباشدکهکدمذکورمیبایستباشمارهسري
ساختحکشدهبررويبستهبنديکالایکسانباشد.

تاریخانقضاء:
EXP،همانتاریخانقضايکالامیباشدکهتاریخمذکورمیبایستباتاریخانقضايحکشدهبر
رويبستهبنديکالایکسانباشد.

کداصالتکالا:اینقسمتهمانکد16رقمیمیباشدکهبایدابتدالایهروییبرچسبرابخراشیدوکد
مذکورراازطریقوبسایت
ir.ttac.www،یاسامانهپیامکی 20008822 ویاتلفنهايگویاي 6185-021
بررسینمایید.

انواعپیامهاي دریافتی ازاستعلام:
1-اصالت این فرآورده مورد تایید است.
2-اصالت این فرآورده قبلا توسط همین سامانه/دستگاه کنترل شده است.
3-اصالت این فرآورده قبلا توسط سامانه/دستگاه دیگري کنترل شده است.
4-این فرآورده تقلبی است.

5-تاریخ مصرف این فرآورده گذشته است، لطفا از مصرف آن خوددداري فرمایید.

6-لطفا از مصرف فرآورده خودداري کرده و آن را به محلی که از آن خریده اید، باز
گردانید.

7-مصرف کننده ي گرامی به دلیل عدم بارگذاري کامل اطلاعات این فرآورده، امکان
پاسخگویی توسط سامانه ردیابی، رهگیري و کنترل اصالت فرآورده هاي سلامت وجود
ندارد.لطفا طی روزهاي آینده مجددا تلاش کنید.


TTAC نرم افزار
1.دریافـــتنـــرم افـــزار ازنشـــانی ِ ذیـــل:

www.ttac.ir/app.html

2.پساز ورود به نرمافزار،بـا اسـتفاده از گزینـه هـاي
بررسی بارکد و
UID
و یاکنترلاصالت،می تـوان پاسـخ
اســـــتعلام محصـــــول را دریافـــــت کـــــرد.
3.می توانید از سایر قابلیت هاي نرم افزار نیـز اسـتفاده
کنید
.